ÜBER UNS

Rechts­an­walt
Dr. Andre­as Fus­sen­eg­ger, LL.M.

Rechts­an­walt
Dr. Gott­fried Wai­bel
(Part­ner)

Univ.-Prof.
Ing. Dr. Cle­mens Appl, LL.M.
(Kon­su­lent)

Dr. Micha­el Wai­bel
(Kon­su­lent)

Unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen sind Ihr ers­ter Kon­takt mit unse­rer Kanz­lei, sei es als freund­li­che Stim­men am Tele­fon oder beim Emp­fang.Moni­ka Koh­ler
(Kanz­lei­lei­te­rin)


DGKP Mag. Ümran Köseo­glu
(Juris­ti­sche Mit­ar­bei­te­rin)


Flo­ri­an Mähr, MA
(Juris­ti­scher Mit­ar­bei­ter)